Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Osnivanje, sastav i djelokrug rada Koordinacionog tijela za tržišni nadzor


Polazeći od potrebe, kao i obaveze Crne Gore da preuzima i usvaja principe, pravila i standarde na području tržišnog nadzora, Vlada Crne Gore je na sjednici 5. novembra, 2009. godine, donijela Strategiju Tržišnog nadzora Crne Gore.pdf i istovremeno zadužila Ministarstvo ekonomije da pripremi predlog za Vladu za formiranje tijela za koordinaciju tržišnog nadzora.

U skladu sa tim, Ministarstvo ekonomije je pokrenulo inicijativu kojom su pozvana ministarstva i drugi organi uprave nadležni za tržišni nadzor, kao i Uprava carina, da predlože po jednog predstavnika i zamjenika predstavnika za sastav tijela za koordinaciju tržišnog nadzora. Istovremeno, Ministarstvo je predložilo svoje predstavnike iz Tržišne inspekcije i Odsjeka za infrastrukturu kvaliteta.

Na osnovu predloga Ministarstva, Vlada Crne Gore je na sjednici, od 14.10.2010.godine,  donijela Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za tržišni nadzor (“Službeni list CG”, br.66/10), u čiji sastav su uključeni:
-organi tržišnog nadzora, tj. inspekcije koje u cilju odgovarajuće zaštite javnog interesa (npr. zdravlje i bezbjednost, zaštita životne sredine, zaštita potrošača), vrše nadzor nad bezbjednošću, odnosno usaglašenošću neprehrambenih proizvoda na tržištu, kao i inspekcije koje su prepoznate kao ključne za nadzor nad određenim grupama neprehrambenih proizvoda stavljenih u upotrebu i koje organima tržišnog nadzora mogu pružiti informacije o uočenim bezbjednosnim problemima na proizvodima u upotrebi, kako bi ovi mogli intervenisati na tržištu;
-Uprava carina čiji je zadatak da kontroliše navedene proizvode prilikom uvoza;
-Odsjek za infrastrukturu kvaliteta, kao organizaciona jedinica Ministarstva ekonomije koja prati stanje i razvoj subjekata infrastrukture kvaliteta (standardizacija, metrologija, ocjenjivanje usaglašenosti sa akreditacijom), čiji rad je bitan uslov za uspješno sprovođenje tržišnog nadzora.

Polazeći od institucionalnog okvira za tržišni nadzor u Crnoj Gori, koji čine više inspekcija koje organizaciono pripadaju različitim ministrastvima i drugim organima državne uprave, zajedničko tijelo za njihovu međusobnu saradnju i koordinaciju, pokazuje se kao najcjelishodniji oblik povezivanja.

Budući da sastav tijela za koordinaciju tržišnog nadzora zavisi od nadležnosti pojedinih inspekcija u nadzoru nad bezbjednošću, odnosno usaglašenošću neprehrambenih proizvoda, broj i sastav inspekcija koje su uključene u ovo tijelo može se mijenjati shodno eventualnim promjenama nadležnosti na tom području.

Saradnja ovih organa i koordinacija zajedničkih aktivnosti, osim u nacionalnom pravnom okiru za tržišni nadzor, utemeljena je posebno u Strategiji tržišnog nadzora koja se poziva i na Regulativu 765/2008/EZ koja predstavlja najvažniji pravni akt EU na području zahtjeva za tržišni nadzor. Istovremeno,  za odgovarajući tržišni nadzor neophodna je saradnja ovih organa sa drugim organima uključenim u tržišni nadzor, posebno sa Upravom carina, što je, takođe, predmet domaćeg zakonodavstva (Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda) i drugih pomenutih dokumenata. Pored navedenog, i propisana razmjena informacija o opasnim proizvodima (Uredba o načinu razmjene informacija o proizvodima koji mogu predstavljati rizik), predstavlja saradnju u koju su preko kontaktne tačke uključene nadležne inspekcije i Uprava carina.

Kompleksnost tržišnog nadzora, kao posebnog oblika inspekcijskog nadzora, zahtijeva i uže specijalizovani pristup rješavanju određenih stručnih pitanja i praćenju pojedinih oblasti, zbog čega tijelo za koordinaciju tržišnog nadzora može obrazovati stalne i povremene stručne timove. Takođe, iz navedenih razloga, kao i s obzirom na uslovljenost i međusobnu zavisnost procesa u tržišnom nadzoru, Koordinaciono tijelo može tražiti podatke, objašnjenja i izvještaje od državnih organa i drugih organizacija u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na tržišni nadzor i koja su predmet Strategije.

Stručne i administrativne poslove za Koordinaciono tijelo obavlja Tržišna inspekcija, kao inspekcija koja je u pretežnoj mjeri nadležna na području prometa robe i koja pokriva značajan dio tržišnog nadzora. Istovremeno, Uredbom o načinu razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik, u skladu sa Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda, ova inspekcija je uspostavljena kao kontaktna tačka u Ministarstvu ekonomije, sa posebnom ulogom u Nacionalnom sistemu za razmjenu podataka o opasnim proizvodima.

Djelokrug rada Koordinacionog tijela sadržan je u Odluci o njegovom formiranju, a organizacija  posla, način rada i druga pitanja od značaja za funkcionisanje ovog tijela, uređena su Poslovnikom o radu. Detaljnije o aktivnostima i sjednicama ovog tijela možete se informisati u dijelu Aktivnosti Koordinacionog tijela za tržišni nadzor.

Uspostavljanje funkcije Koordinacionog tijela, kao i stručnu podršku u radu, pruža AIM Projekat.