Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Arbitražni odbor za rješavanje sporova potrošača

Arbitražni odbor za rješavanje sporova potrošača osnovan je pri Privrednoj komori Crne Gore, po Pravilniku o arbitražnom odboru za rješavanje sporova potrošača.doc koji je objavljen u „Službenom listu CG“ br.28/2008.

Predstavlja nezavisan organ koji je namijenjen vansudskom rješavanju sporova između potrošača i trgovaca. U odnosu na redovni sudski postupak, postupak pred  Arbitražnim odborom je jeftiniji, brži, neposredniji, manje formalan,  i kao takav  preporučljiv kod sporova manjih vrijednosti, a koji su tipični između potrošača i trgovaca.

Neophodan uslov za početak postupka je postojanje dokaza da je potrošač prethodno pokušao mirnim putem riješiti spor sa trgovcem. Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, ovo podrazumijeva da potrošač mora imati račun za kupljenu robu (odnosno izvršenu uslugu) i da ima pismeni dokaz o pokušaju rješavanja spora sa trgovcem, u roku od 30 dana od dana kupovine ili pružanja usluge.

Odgovore na pitanja kao što su kako se pokreće spor pred Arbitražnim odborom, šta je neophodno da potrošač uradi prije nego pokrene spor, kako postupa pred Arbitražnim odborom  itd., možete naći na sajtu ovdje. Za pomoć potrošačima, na istom sajtu je objavljen i obrazac tužbe za pokretanje spora.