Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Komisija za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača

Zaštita potrošača, uključujući i javno zdravlje, predstavlja jedno od prioritetnih područja koje objedinjava mjere i instrumente za postizanje boljeg kvaliteta života svih građana. Na putu Crne Gore ka evropskim integracijama, želi se postići usklađivanje standarda zaštite potrošača sa standardima EZ, u cilju efikasne potrošačke zaštite i funkcionisanja tržišne privrede.

Politika koja će obezbijediti ispunjavanje postavljenih ciljeva, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim zakonima koji sadrže odredbe sa istim ciljem, planira se Nacionalnim programom zaštite potrošača, koji prati Akcioni plan za njegovu implementaciju. Ministarstvo ekonomije kao nadležno za zaštitu potrošača, sprovodi politiku zaštite potrošača i u skladu sa tim predlaže Vladi Crne Gore Nacionalni program i izvještava je o njegovoj realizaciji.

Vlada Crne Gore je, do sada, usvojila tri Nacionalna programa zaštite potrošača, sa sadržinom koja ukazuje na postojeće stanje u pojedinim segmentima i oblastima, kao i planirano stanje koje se želi postići u oblasti zaštite potrošača u periodu važenja Programa. U tom cilju, u Akcionom planu se utvrđuju konkretne aktivnosti, nosioci i rokovi za realizaciju istih.

Prvi Nacionalni program zaštite potrošača usvojen je u aprilu, 2008. godine, za period 2008 - 2010. O realizaciji istog usvojena su dva godišnja izvještaja, koja pokazuju da su na ovom području, u tom periodu napravljeni značajni koraci.

Na sjednici Vlade, 29.jula, 2010. godine, donešen je drugi Nacionalni program zaštite potrošača, koji se odnosi na period 2010 - 2012 god. Usvojena su dva godišnja Izvještaja o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača.

Na sjednici Vlade, 4. oktobra, 2012.godine, donešen je treći Nacionalni program zaštite potrošača koji se, za razliku od prethodna dva, odnosi na period od tri godine, 2012-2015, s prvim godišnjim Akcionim planom za njegovu realizaciji (2012-2013).

Glavna područja obuhvaćena Programom su:
•Ostvarivanje zaštite potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i dalje unapređivanje pravnog sistema zaštite potrošača, uključujući institucionalne uslove za uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite potrošača na svim nivoima i jačanje saradnje između subjekata uključenih u sistem zaštite, kao i saradnju sa organizacijama potrošača,
•Unapređenje zaštite potrošača u pojedinim oblastima,
•Obrazovanje i informisanje potrošača.

Formirana je međuresorska Komisija za praćenje realizacije trećeg Nacionalnog programa zaštite potrošača za period 2012-2015, koja je svoju prvu sjednicu održala 14.03.2013. godine. Komisiju čine predstavnici ministarstava, nevladinog sektora za zaštitu potrošača i asocijacije privrede, kao i lokalne samouprave, preko resornog ministarstva.

Zadaci Komisije su da:
•Koordinira i prati realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana, koji je sastavni dio Nacionalnog programa zaštite potrošača i, shodno tome, predlaže i preduzima potrebne mjere radi unapredjenja nivoa zaštite potrošača u svim oblastima;
•Priprema godišnje izvještaje o realizaciji Akcionog plana Nacionalnog programa koje Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore, u određenom roku.

Tržišna inspekcija je  aktivni učesnik u sprovođenju aktivnosti iz Nacionalnog programa zaštite potrošača. Svoje nadležnosti na području zaštite potrošača, sadržane u Akcionom planu za realizaciju ovog Programa, realizuje neposredno sprovođenjem nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji su u funkciji zaštite prava i interesa potrošača, kao i saradnjom sa relevantnim organima, organizacijama potrošača, privredom, medijima. U realizaciji svojih aktivnosti ova inspekcija je jednako posvećena zaštiti ekonomskih interesa potrošača i zaštiti potrošača od opasnih proizvoda na tržištu. Posebna pažnja u nadzoru na području zaštite potrošača posvećena je žalbama potrošača.

Detaljnije o aktivnostima i sjednicama ovog tijela možete se informisati u dijelu: Aktivnosti Komisije za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača.